• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

هیات داوران
پروژه های ارسال شده به دبیرخانه برای حضور در فرایند جایزه انرژی گلوب ایران، در ۳ مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرند. اولین مرحله ارزیابی توسط یک گروه متخصص در دبیرخانه بمنظور رعایت اصول اولیه و دستورالعمل های مربوط است. پس از این مرحله پروژه های قبول شده برای داوری اصلی به تیم هیات داوران سپرده می شود. داوری در مرحله دوم توسط تیمی متشکل از افراد مورد تایید بنیاد جهانی انرژی انجام می شود در این مرحله اکثر پروژه های برای جلسه دفاع در مصاحبه های حضوری و یا مجازی دعوت می شوند. تمامی پروژه ها در این مرحله توسط هر یک از داوران به تنهایی ارزیابی می شوند تا نتایج داوری بطور مجزا و همچنین با یکدیگر مقایسه گردند و دلایل اختلاف در امتیاز در هر بخش به بحث گذاشته می شود.

مرحله سوم انتخاب نهایی پروژه های نامزد و برتر است که بر اساس یک جلسه اجماع با حضور نماینده رسمی بنیاد جهانی انرژی و اعضای هیات داوران انجام خواهد شد.

برای هر گروه از جوایزه(۷ گروه) بین ۳ تا ۵ نفر داور تعیین می گرددد و انتخاب نهایی پروژه ها پس از امتیاز دهی هیات داوران، بر اساس اجماع گروهی انجام خواهد شد.

از همه پروژه های منتخب برای معرفی در مراسم جایزه انرژی گلوب ایران فیلمی کوتاه توسط دبیرخانه برای پخش ساخته می شود.