• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

ثبت نام
لطفا فرم ثبت نام در قالب word را دانلود نمایید. ابتدا اطلاعات خود را در این فرم وارد نمایید و پس از اطمینان از تکمیل و نهایی شدن آن، اطلاعات آماده شده را در بخش فرم آنلاین وارد و کلید ارسال را بزنید. لطفاً توجه داشته باشید که کامل بودن و کیفیت ارسال پروژه شما نیز بخشی از ارزیابی است. لطفا از فرم نمونه در انتهای این دستورالعمل بعنوان راهنما تهیه فرم استفاده کنید. پس از ارسال برای ایمیل ذکر شده در فرم ثبت نام، ایمیل تاییدیه و تصویری از فرم نهایی شده ارسال خواهد شد. دقت فرمایید دبیرخانه به فرم هایی که خارج از این مسیر مانند فاکس، ایمیل و یا پست ارسال شود ترتیب اثر نخواهد داد.

ثبت پروژه جهت شرکت در جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی -2023 ایران