• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

پروژه های برتر

جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی 2022

project-img

فرآوری پسماند در مبدأ

نامزد گروه زمین

project-img

آموزش صلح

برنده گروه جوانان

project-img

برج های مسکونی سبز کوثر

نامزد گروه ساختمان های پایدار

project-img

مانوستیک

نامزد گروه ساختمان های پایدار