• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

project-slider-image

شورای ساختمان پایدار ایران
شورای ساختمان پایدار ایران ،تشکلی غیر دولتی و غیراانتفاعی است. این شورا بعنوان یک نهاد تخصصی مستقل با اعضا فعال خود اداره و مدیریت می گردد و با هدف ترویج مبانی ساختمان پایدار و زنجیره تامین پایدار آن به منظور حفظ محیط زیست و دستیابی به هدف یازدهم توسعه پایدار در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است.
در طی مراحل شکل گیری شورای ساختمان پایدار ایران ، تغییرات مهمی در گرایش وخواسته های مرتبط با ساخت و ساز محیطی پایدار در زیست بوم حاصل شده است. اجرا و بکارگیری سیاست ها و مقررات ساختمان پایدار، ما را تشویق کرده است تا سیستم ارزیابی استواری از طریق افزودن دانش و آگاهی واطلاعات و تسهیم آن در محیط ساخت و ساز در اجرای ساختمان ها و ارتباطات در این حوزه را اتخاذ نماییم .
این شورا در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود ، بطور منظم چشم انداز ، ماموریت و ارزش های خود را بازنگری می کند تا الزامات جدید و به روز را از اعضاء خود دریافت نماید و در جهت منافع جامعه بکار گیرد .


چشم اندازارتقا جایگاه ملی و بین المللی صنعت ساختمان ایران با ایجاد و توسعه پایداری در این صنعت و زنجیره تامین آن با هدف بهبود کیفیت، رفاه، امنیت و سلامتی در زندگی مردم و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و ارزش آفرینی پایدار برای جامعه.


ماموریتبهبود و افزایش پایداری در فعالیت های ساختمانی و زنجیره تامین آن با افزایش آگاهی جامعه متخصصین و تاثیر گذاران این صنعت که منجر به تغییر خط مشی شرکت ها و سرمایه گذاران این حوزه به سمت گزینه های پایداری گردد.
ایجاد ارزش با سیستم ها و استانداردهای بین المللی ساختمان پایدار به عنوان بخشی از بهبود فعالیتهای پایدار ساختمان در فرآیند طراحی ، ساخت ، بهره برداری و نگهداشت ساختمان های جدید، موجود و در جریان بازسازی.
افزایش سطح مطالبه گری برای فعالیت های پایدار ساختمان در ایران بعنوان یک نیاز اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که منجر به فشار به طبقه سیاست گذاری برای تغییر قوانین گردد.