• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

ساختمان پایدار
شورای ساختمان پایدار ایران بعنوان یکی از تشکل های ملی همکار، در این دفتر فعالیت می نماید. تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که بعنوان یک نهاد تخصصی مستقل با اعضا فعال خود اداره و مدیریت می گردد و با هدف ترویج مبانی ساختمان پایدار و زنجیره تامین پایدار به منظور حفظ محیط زیست و دستیابی به هدف یازدهم توسعه پایدار در ایران فعال است.

در طی مراحل شکل گیری شورای ساختمان پایدار ایران ، تغییرات مهمی در گرایش وخواسته های مرتبط با ساخت و ساز محیطی پایدار در زیست بوم حاصل شده است. اجرا و بکارگیری سیاست ها و مقررات ساختمان پایدار، ما را تشویق کرده است تا سیستم ارزیابی استواری از طریق افزودن دانش و آگاهی واطلاعات و تسهیم آن در محیط ساخت و ساز در اجرای ساختمان ها و ارتباطات در این حوزه را اتخاذ نماییم .

ماموریت این شورا بهبود و افزایش پایداری در فعالیت های ساختمانی و زنجیره تامین آن با افزایش آگاهی جامعه متخصصین و تاثیر گذاران این صنعت است تا منجر به تغییر خط مشی شرکت ها و سرمایه گذاران این حوزه به سمت گزینه های پایداری گردد.

ایجاد ارزش با سیستم ها و استانداردهای بین المللی به عنوان بخشی از بهبود فعالیت های پایدار ساختمان در فرآیند طراحی ، ساخت ، بهره برداری و نگهداشت ساختمان های جدید، موجود و در جریان بازسازی، یکی دیگر از ماموریت های این شوراست. همچنین افزایش سطح مطالبه گری برای فعالیت های پایدار ساختمان در ایران بعنوان یک نیاز اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که منجر به فشار به طبقه سیاست گذاری برای تغییر قوانین گردد.

همکاران بین المللی این شورا ، شورای ساختمان پایدار آلمان (DGNB) و شورای ساختمان پایدار اتریش (OGNI) هستند که امکان آموزش و تربیت کارشناسان حرفه ایی ثبت شده ، مدرس، مشاور و ارزیاب در این مطابق با استاندارد بین المللی (DGNB) برای متخصصین ایرانی فراهم شده است. همچنین فرایند ارزیابی و صدور گواهینامه های بین المللی ساختمان پایدار برای پروژه های ساختمانی از این طریق امکان پذیر است.

این شورا تنها مرجع رسمی در حوزه ساختمان های پایدار و تنها نماینده این سازمان ها در ایران است.